אלטשולר שחם פיננסים

קשרי משקיעים

סימול: אלטפ

אג'

שינוי

מחזור בש"ח

שווי שוק

אלפי ש"ח

נכון ל-

בשעה:

מקור הנתונים: גלובס TradeOne

אודותינו

אלטשולר שחם פיננסים בע”מ הינה החברה הציבורית מקבוצת החברות של בית ההשקעות אלטשולר שחם. מנכ”ל חברת אלטשולר שחם פיננסים הינו יאיר לוינשטיין, בעל ניסיון של כ-28 שנים בשוק ההון. החברה הוקמה בשנת 2022 כחלק משינוי מבני במסגרתו אלטשולר שחם גמל ופנסיה אשר נרשמה כחברה ציבורית והחלה להיסחר בבורסה בת”א בשנת 2019, הפכה לחברה פרטית בבעלות מלאה של אלטשולר שחם פיננסים. תחום עיסוקה המרכזי של אלטשולר שחם פיננסים הינו ניהול חסכון ארוך טווח זאת באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה, אשר בראשה עומדת המנכ”לית ענת כנפו תבור.

בנוסף, שואפת החברה להרחיב את פעילותה בתחום השקעות הנדל”ן, בין היתר באמצעות הקמת חברת בת ייעודית. לצד זאת, אלטשולר שחם פיננסים פועלת גם להקמת תחומי פעילות נוספים, לרבות פעילויות שהינן סינרגטיות לפעילותה אלטשולר שחם גמל ופנסיה.

אלטשולר שחם גמל ופנסיה הציגה לאורך השנים צמיחה מואצת בנכסיה ובלקוחותיה, וב-2018 הפכה לגוף הגמל וההשתלמות הגדול בישראל. כיום, אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה מהמובילות בישראל בניהול קרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה בהיקף כולל של למעלה מ-200 מיליארד ש”ח, עבור כ-2.5 מיליון לקוחות. מנהל ההשקעות הראשי בחברה הינו גילעד אלטשולר, בעלים ומנכ”ל משותף של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

בבית ההשקעות אלטשולר שחם דוגלים במדיניות השקעות אחראית ומחושבת, תוך הסתכלות ארוכת טווח, לצד גמישות ופתיחות מחשבתית. מטרתם העיקרית של מנהלי ההשקעות בקבוצה היא לזהות מגמות ותהליכים גלובליים ולאתר הזדמנויות השקעה אטרקטיביות.

אלטשולר שחם פיננסים בע”מ הינה בשליטת אלטשולר שחם בע”מ ולוינשטיין יאיר אחזקות בע”מ. לבעלי החברה מוניטין רב, מומחיות וניסיון מקצועי עשיר של עשרות שנים בשוק ההון.

28,041,594,323

היקף נכסים מנוהלים פנסיה

167,448,423,502

היקף נכסים מנוהלים גמל

195,490,017,825

סה״כ היקף נכסים מנוהלים

* הנתונים מתוך האתרים "גמל נט" ו - "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ונכונים ליום 30.06.2022 ומתייחסים לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

2021 במספרים

- נתונים מרכזיים

*הנתונים המוצגים נכונים ליום 31.12.2021, מקור הנתונים – הדוח התקופתי לשנת 2021 ומתייחסים לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

באלטשולר שחם פיננסים

האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו

באלטשולר שחם פיננסים

האנשים שלנו הם ההצלחה שלנו

*המידע והנתונים שבאתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האמור באתר כפוף להוראות הדין ולנהלי החברה.מובהר, כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים כפי שהם מופיעים באתר לבין הנתונים המדווחים ייקבעו הנתונים המדווחים בהתאם להוראות הדין. נתוני הדוחות הכספיים, המצגות, הדיווחים המיידים והאירועים המרכזיים לקוחים מהמגנ"א

ציטוט עדכונים אחרוניםאודות אירועים מרכזייםהנהלה דיווחים מידיים